Asto it dreame kinst dan kinst it ek dwaan. - Walt Disney

Asto it dreame kinst dan kinst it ek dwaan. - Walt Disney

leech

Asto it dreame kinst dan kinst it ek dwaan.
- Walt Disney

Jo kinne ek Like